സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുവിൻ ; നിത്യചൈതന്യയതിയുടെ കുറിപ്പ് വൈറലാകുന്നു

ഗുരു നിത്യചൈതന്യയതിയുടെ കുറിപ്പ് ഇന്ന് പ്രസക്തമായതിനാൽ വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.