യാക്കോബായ സഭയ്ക്ക് വൻ തിരിച്ചടി; സുപ്രീം കോടതി തീർപ്പാക്കിയ വിഷയം ഇനി ഒരു കോടതിയും പരിഗണിക്കരുത്

1934-ലെ മലങ്കര സഭ ഭരണഘടനയിലെ വിധി അന്തിമമെന്നും സുപ്രീം കോടതി