പാ രഞ്ജിത്ത് രജനി കാന്തിലൂടെ ബി ജെപി അജണ്ട നടപ്പാക്കുകയാണ്’:ലീന മണിമേകലൈ

ഓരോ അമ്പലങ്ങളും സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയുടെ സ്ഥലങ്ങളാണ്. സ്ത്രീകൾ ഇന്നനുഭവിക്കുന്ന സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം ക്ഷേത്രങ്ങളാണ്: ലീന മണിമേഖലൈ