മഞ്ഞ കുപ്പായക്കാരുടെ പ്രക്ഷോഭം ശക്തം; പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവേൽ മാക്രോൺന്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ജനങ്ങൾ തെരുവിൽ

മുതലാളിത്തത്തിന്റെ അവസാനമായില്ലെങ്കിലും കൂടതൽ മെച്ചപ്പെട്ട മറ്റൊരു വ്യവസ്ഥിതിയിലേക്കുള്ള തുടക്കത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രക്ഷോഭമായാണ് ഈ സമരത്തെ നോക്കികാണേണ്ടത്.